1

Så undviker du driftstopp och dyrt underhåll när du återvinner energi ur restaurangventilation

Att återvinna värmeenergi ur frånluft sparar både pengar och minskar utsläppen av fossil CO2.

För fastigheter som har ren frånluft finns det idag många olika effektiva lösningar, men för fastigheter där det sker processer som leder till smutsig frånluft är det inte lika enkelt. Några exempel är restauranger, tvätterier, tillverkande industri eller träbehandling.

I dagsläget används oftast standardutrustning kopplat till någon form av förfiltrering för att återvinna energi även i dessa fastigheter. Detta leder till omfattande behov av underhåll, rengöring av aggregat och täta filterbyten. Ofta blir kostnaden för underhållet större än besparingen från energieffektiviseringen. Om underhållet är undermåligt kan det i sin tur leda till att aggregatet sätts igen, med kostsamma driftstopp för verksamheten som följd.

Detta leder i praktiken till att frånluften från dessa lokaler ofta leds ut utan energiåtervinning, vilket är extra oturligt då processerna genererar en hög temperatur på frånluften, samtidigt som värmebehovet i lokalerna är högt.

Så hur kan man komma åt denna energi utan dyrt underhåll eller att riskera driftstopp? Jo, lösningen är en svenskutvecklad vätskekopplad värmeväxlare - Lepido. Den är speciellt utvecklad för att fungera i extrema miljöer där fett, sot, damm, ludd eller andra partiklar smutsar ner frånluften.

Värmeväxlarens patenterade konfigurationen av slingor skapar ett luftflöde där partiklar och föroreningar färdas genom enheten utan att fastna. Slingornas uppsättning tillåter även en viss påbyggnad utan att detta nämnvärt påverkar verkningsgrad eller fläkteffekt. Den långsamma påbyggnaden innebär att inget extra underhåll krävs, så att ordinarie underhållsintervall kan bibehållas.

Energin i den uppvärmda smutsiga frånluften kan på så sätt återvinnas, utan omfattande underhåll eller risk för driftstopp.

ENJAY_web_article0102