Screenshot 2023-04-25 094305

Projektbeskrivning: Återvinning av spillvärme i processventilation inom livsmedelsproduktion

Bakgrund

Produktionsenheter för livsmedel har ofta stora luftflöden med hög temperatur i processluften. För att inte riskera kostsamma driftstopp i process pga igensättning i återvinningsaggregat undviks ofta
återvinning i frånluften. Lyckas man återvinna denna spillvärme går den att återföra som tillskott till ventilation, tappvarmvatten eller annan processpecifik värmekrävande utrustning.

Utmaning

Återvinning av spillvärme inom livsmedelsproduktion bjuder på många utmaningar. Processluften
innehåller ofta höga koncentrationer av fett, fukt och även smutspartiklar. Risken för driftstopp måste minimeras samtidigt som underhåll ej får vara allt för tidskrävande eller kostsamt.
I många produktionsanläggningar är det även ont om plats vilket kräver en teknisk lösning med flexibel placering och rördragning.

Lösning

Lepido är en svenskutvecklad, vätskekopplad värmeväxlare utformad för smutsig frånluft. Funktionen säkerställs av en patenterad uppsättning av slingor där föroreningar passerar genom värmeväxlaren
utan att fastna men med ett bra värmeutbyte. Lepido har inget behov av förfiltrering vilket minimerar underhåll och dimensionerande totaltryckfall.

Installation

I detta projekt installerades Lepido värmeväxlare i kanal betjänande den högintensiva produktionslinan
med mycket värme, sot och fett. Värmeväxling via luft till vätska flyttar den återvunna värmen tillbaka till aggregatet för ersättningsluft i produktionslokalen helt utan risk för luktåterföring eller
igensättning.

Projektdata

Anläggning: Produktionsanläggning för livsmedel
Luftflöde: 9,7 m3/s
Frånluftstemperatur: 40 C
Nersmutsning; Fett, sot & fukt
Avsättning: 9,7 m3/s Ersättningsluft i produktionslokal via tilluft
Modell: 2 x L50 (1100x1800x900 mm)
Önskad inblåsningstemperatur: +16 C
Effektbehov: 355 kW
Drifttid: 20 h/dygn
Energibehov: 616 600 kWh/år
Lepido Värmeväxling Effekt: 288 kW
Energiåtervinning: 614 900 kWh/år

Resultat

Den återvunna spillvärmen återförs i detta projekt åter in i produktionsanläggningen där den täcker 99% av uppvärmningsbehovet. Den totala energibesparingen uppgår till 614 900 kWh per år.

Förutsättningarna i byggnaden innebar även stora installationsvinster med att kunna utföra en effektiv återvinning flexibelt med en decentraliserad återvinningslösning, som även blir lättare att underhålla.

Screenshot 2023-04-25 102819

Figur: Graf som visar att Värmeväxling med Lepido reducerar Effektbehovet till 67 kW och Energibehov till 1700 kWh/år

Screenshot 2023-04-25 094453

Figur: Rensluckor med bra tillgänglighet installerade innan och efter växlare för en enkel kontroll och rengöring

Screenshot 2023-04-27 084720

Figur: Dränage anslutning för att ta hand om kondensvatten samt för att avleda vatten vid våt rengöring